Prawo do reklamacji i zwrotów

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania konkretnej przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Działanie to jest zgodne z zapisem ustawy z dnia 24 maja 2004 roku o prawach konsumenta. Tym samym klient zobowiązuje się do powiadomienia firmy GALOP Wojciech Gałosz o swoim działaniu wraz z koniecznością przesłania pocztą tradycyjną wypełnionego egzemplarza formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Firma GALOP Wojciech Gałosz odpowiada wobec klienta jako pełnoprawny sprzedawca w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady i deficyty w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Informacja o decyzji klienta w sprawie zwrotu może trafić do firmy GALOP Wojciech Gałosz drogą elektroniczną reklamacje@agrogalop.pl, telefoniczną (77 421 45 25), pocztą tradycyjną (GALOP Wojciech Gałosz Konradowa 3/1U, 48-303 Konradowa) lub osobiście w siedzibie firmy.

Zwrotowi ani wymianie nie podlegają części oraz elementy sprowadzane na specjalne zamówienie klienta, również te o niskim statusie dostępności.

Procedura

Każdorazowo o decyzji odstąpienia klienta od umowy oraz chęci zgłoszenia reklamacji firma GALOP Wojciech Gałosz powinna zostać niezwłocznie poinformowana. Ponadto odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z koniecznością odesłania towaru będącego przedmiotem zawartej umowy. Powinno się to odbyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Klient ponosi koszty wysyłki oraz odpowiada za jej odpowiednie przygotowanie i bezpieczeństwo. Co więcej, paczki nieodpowiednio przygotowane do przesyłki, uszkodzone, wysyłane za pobraniem, naruszone nie będą przyjmowane. Odsyłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, zużycia, zniszczeń, uszkodzeń. Opakowanie powinno być nienaruszone, oryginalne, a zapakowane części dodatkowo zabezpieczone. Wszelkie oklejenia typu hologramy, plomby, listy przewozowe, taśmy i naklejki klient powinien umieścić na opakowaniu lub paczce w taki sposób, by umożliwić jej identyfikację. Ich umieszczenie bezpośrednio na zwracanym towarze skutkuje nieprzyjęciem zwrotu.

Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@agrogalop.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie do 14 dni. W innym przypadku niezwłocznie poinformuje on klienta o terminie podjęcia decyzji dotyczącej reklamacji.

Uzgodnione z przedstawicielem firmy zwroty należy kierować na adres: GALOP Wojciech Gałosz
Konradowa 3/1U
48-303 Konradowa

Każdy zwrot/reklamacja powinien zawierać: formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dane dotyczące zamówienia, przede wszystkim dane osobowe klienta, jego numer rachunku bankowego, indywidualny numer zamówienia, datę zakupu stanowiącego podstawę reklamacji, opis wady oraz dowód zakupu bądź jego kopię.

Zwrot kosztów poniesionych przez klienta związanych z zawarciem umowy i realizacją zamówienia zostanie dokonany na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Dostarczenie części bez podpisanego formularza może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi (zgodnie z art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Każdorazowo wraz ze zwracanym towarem na adres firmy należy przesłać wypełniony egzemplarz formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Należy wypełnić go czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, co pozwala zapobiec ewentualnym pomyłkom i nieścisłościom. Dokument stanowi bowiem podstawę pozytywnego rozpatrzenia zwrotu i reklamacji.

Menu głowne

665 199 755